Všeobecné podmínky ProFútbolAnalytics pro poskytování služby

Poskytovatel – Sport&Compare z.s. jejíž předmět činnosti spočívá ve zjišťování sportovních předpokladů dětí ve věku 6 – 17 let za účelem zjištění fyzické a technické připravenosti mladých fotbalistů, a to na základě žádosti zákonných zástupců konkrétních dětí. Cílem činnosti Poskytovatele je analýza, a srovnávání fyzických schopností a technických fotbalových dovedností mladých hráčů, rozpoznat silné a slabé stránky hráčů, vyhodnocovat jejich zlepšení a identifikovat oblasti pro individuální trénink.

Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem testovaného dítěte jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká Registrací, jejíž nedílnou součástí je akceptace těchto podmínek Zákazníkem před poskytnutím služeb Poskytovatelem Zákazníkovi v souladu s těmito podmínkami.

Program ProFútbolAnalytics je kombinací 6 testů fyzických schopností klíčových pro fotbal a 4 testů nejdůležitějších fotbalových dovedností. Jednotlivé testy jsou popsány v sekci "Jak to funguje".

Report fyzických schopností a Report technických dovedností – výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem pomocí speciálního Poskytovatelem vyvinutého softwaru, který porovnává dovednosti každého dítěte s výsledky jeho vrstevníků uvedených v jeho databázi (dále jen „Databáze Poskytovatele“) a s nároky jednotlivých sportů, přičemž v jsou uvedeny tyto výsledky:

Ceník – ceník jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem v aktuálním znění dostupný na webových stránkách www.ProFutbolAnalytics.cz.

Registrace – registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na www.ProFutbolAnalytics.cz, jehož náležitostí je kromě specifikace dítěte také souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Registrační formulář“).. Podmínkou registrace dítěte je detailní seznámení s těmito podmínkami, což bude potvrzeno při online registraci souhlasem Zákazníka s podmínkami. Při registraci má zákonný zástupce povinnost informovat poskytovatele o případných zdravotních indispozicích dítěte, které by měl brát poskytovatel v úvahu při plnění jednotlivých disciplín. V případě, že indispozice dítěte nebudou zákonným zástupcem sděleny má se za to, že je dítě schopno absolvovat všechny disciplíny v plné zátěži.

Úhrada za služby – výše úhrady za poskytnuté služby Poskytovatelem je uvedena v Ceníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateli předem platební bránou, nebo převodem na účet Číslo účtu: 2401380787/2010 v rámci online registrace na www.ProFutbolAnalytics.cz

Odpovědnost Poskytovatele - Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení testovaného dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník smluvním vztahem osvědčuje zdravotní způsobilost testovaného dítěte k testům sportovních předpokladů. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem testovaného dítěte nese výhradně sám Zákazník. Veškerá doporučení Poskytovatele jsou pouze orientační a Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky testovaného dítěte v Poskytovatelem doporučeném sportu. Výstup ve formě ‚Reportu‘ automaticky neznamená, že testované dítě se bude fotbale úspěšné. Úspěšnost dítěte je vedle jeho fyzických a technických předpokladů ovlivněna mnoha dalšími externími faktory.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou při poskytování služeb dle těchto podmínek vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

Zpracování osobních údajů - Správcem osobních údajů je poskytovatel Sport&Compare z.s., IČ 0 068 13 291, se sídlem č.p. 145, 407 84 Lobendava, email: ceo@profutbolanalytics.es (ProFútbolAnalytics).

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:
a) Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy včetně poskytnutí objednané služby:

a to za účelem poskytnutí služby ProFútbolAnalytics, z jejíž povahy vyplývá, že na základě zaznamenaných výsledků testu dítěte dochází k automatickému zpracování shora uvedených osobních údajů, které bude spočívat v jejich použití k hodnocení sportovních předpokladů daného dítěte (profilování) na základě automatického porovnání dosažených výsledků se statistickými a dalšími odbornými údaji dle metodiky ProFútbolAnalytics, přičemž toto vyhodnocování probíhá automaticky pomocí softwarové aplikace ProFútbolAnalytics,nebo prostřednictvím 3 subjektu jako zpracovatel a vyhodnocovatel. Ze shora uvedených osobních údajů pak údaje o jménu a příjmení dítěte a zákonného zástupce a dále údaje o poštovní a emailové adrese a telefonním čísle vyplněné zákonným zástupcem na registračním formuláři slouží ke komunikaci mezi Poskytovatelem a zákonným zástupcem nezbytné ke splnění služby. Osobní údaje, které Poskytovatel výše uvedeným způsobem zpracovává za účelem splnění smlouvy včetně poskytnutí služby ProFútbolAnalytics uchovává po dobu 25 dnů od konání testu dítěte, následně tyto údaje anonymizuje tak, že údaje o dosažených výsledcích v testu nejsou dále spojeny s ostatními osobními údaji identifikujícími dítě (tj. se jménem, příjmením, pohlavím, věkem a adresou dítěte), tyto ostatní údaje ProFútbolAnalytics vymaže a dále nezpracovává. Z účetních a právních důvodů ProFútbolAnalytics dále eviduje pouze údaje o zákonném zástupci (jména, příjmení, adresa a email), a to po dobu 5 let ode dne konání testu, a to odděleně od výsledků testu tak, aby tyto údaje nemohly být spojeny s výsledkem testu konkrétního dítěte.

b) Fotografie nebo zvukově obrazové záznamy (videa) testovaných dětí pořízené při dokumentaci průběhu sportovního dne, na němž probíhá testování dítěte, které jsou pořizovány a uchovávány bez další identifikace dětí a které může Poskytovatel použít na webových stránkách a facebookovém/twiterovem/instagramovem profilu společnosti v souvislosti s informováním o sportovním dni; takové pořizování a použití fotografií však podléhá předchozímu souhlasu zákonného zástupce. Takto pořízené fotografie a záznamy mohou být u Poskytovatele uloženy po dobu existence společnosti.

V případě nedostavení se na Vámi objednanou akci, nevzniká nárok na vrácení platby, nicméně můžete využít jiný termín v ČR po dobu 1 roku od registrace.V případě nemoci, doporučujeme udělat si pojištění storna, které Vám můžeme zprostředkovat. V případě zájmu o tuto službu napište do poznámky "s pojištěním storna". Obratem Vám zašleme nabidku.

Subjekt údajů má právo kdykoliv po dobu, kdy Poskytovatel jeho osobní údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od správce přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.“

Martin Mulač
Co-Founder/Managing Director International
ceo@profutbolanalytics.es
mulac@profutbolanalytics.com
+ 420 602 373 205

Sport&Compare z.s.

IČ: 06813291 

Jan Březina
Co-Founder/Partnership Director International
brezina@profutbolanalytics.com

Alvaro Perez Perez
PFA head coach international
alvaroperez@profutbolanalytics.com

SPORT GEN - ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA

CIF B 54986849

Zúčastnění hráči a kluby ProFútbolAnalytics

Spain

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Česká republika

Česká republika

Česká republika

Spain

Slovakia

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Spain

Spain

Spain

Greece

Spain

New Zealand

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Czech Republic

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Luxembourg

Cameroon

Kenya

Spain

Spain

Spain

Spain

Ghana

Ghana

Nigeria

China

Partneři

SportAnalytik Global LISKI Sport Equipment Emco Sportovní areál Pražačka Česká fotbalgolfová asociace TESTING GUIDE AKCE ČERVEN POMAHEJ POHYBEM G SCORE ČEZ NADACE GYMNATHLON